قبل از ارسال فرم همه کادرهای با برچسب درشت باید تکمیل شوند.