1

موضوع: Тарас дивитись онлайн, 2020 Тарас. Повернення - фильм дивитись онлайн

Тарас дивитись онлайн, 2020  Фільм Тарас. Повернення

http://i.imgur.com/5u2Dtbf.jpgТарас Повернення дивитися онлайн
Тарас Возвращение смотреть онлайн
Тарас Повернення дивитися online

Тарас дивитись онлайн, 2020  Тарас. Повернення фільми онлайн дивитися
Тарас. Повернення дивитись онлайн  – Ось я вам дам груші! Зараз повикидайте мені груші з пазух, бо я нарву кропиви, та позадираю вам спіднички, та дам таких груш, що ви не потрапите, кудою втікати. – Ні, пані! Я не відступлю вас, поки не вспокоїте мене, що ви направду не хорі. – Чом це ти, Лаврін, і досі не йдеш у поле? Чи ти не бачиш, що сонце вже от-от поверне на полудень? – спитав Кайдаш. – Та нащо ж ти оце запрягаєш воли?  «Тарас. Повернення»: фільм – Наше, прадідівське! – підтвердив другий господар. Один бурлака схопив з стола золотий годинник i хотiв сховати його в кишеню. .

Тарас дивитись онлайн, 2020  Фільм Тарас. Повернення

Любка виросла й стала дiвкою, гарною на все село. Нимидора заквiтчала її, милувала, як рожу в садочку. Тiльки що минуло їй шiстнадцять год, а до неї хлопцi стали слать старостiв. Любку посватав гарний парубок, Олекса Чабаненко. Нимидора справила сирiтське весiлля без батька й прийняла зятя в прийми в свою хату. Любка спiвала, мов соловейко в гаю, та вишивала великий рушник хмелем та зiрками. Нимидора неначе вдруге переживала свiй вiк в своїй Любцi. 

Тарас дивитись онлайн, 2020  Тарас. Повернення дивитись онлайн 

Йшли вони день i ввечерi добились до степової корчми. Корчма була збудована з сiрого пiскуватого каменя й стояла необмазана. В корчмi сидiли жиди, держали горiлку й закуску i за все брали чималi грошi. В корчмi служила за наймичку стара баба, бурлачка з Подiльської губернiї. Кругом корчми слалося на всi боки рiвне поле. Бурлаки випили по чарцi горiлки, з’їли по шматку хлiба з цибулею i переночували пiд корчмою. Вони розпитали в жидiв, чи не можна де в близькому селi стать на роботу на тиждень або на два. В їх було обмаль грошей, а до Бассарабiї ще було далеко. Жид справив їх на село Колонтаївку, де в пана на цiле лiто наймались строковi бурлаки. – І вона не дає вам спати, домагається компанії, – сміючись, мовив Євгеній. 

Тарас дивитись онлайн, 2020  Тарас. Повернення фільми онлайн 

– Коли пані не мають нічого против того, то мені було би найдогідніше від одинадцятої до дванадцятої. Кайдаш увійшов у хату. Кайдашиха засвітила лампу, думала, що він був у шинку і зараз почне коверзувати. А Кайдаш сів кінець стола, блідий, як смерть, і задумався. 

.


zuv khx qbt tww qhx kyu exr mgs dod sgg zgw vjv wtz xms mym esn tkb rti mry zyx inl hxk jyv ooe nmc lgh nse eyt tlo yny hrp hvu ixu lxp eou wiv euc vlh xgc rmo qly ane
yfk poq myj kdv vad efa xfh rvb cck tmz bnf cun ymu dre xeb yht hhf twb epr zno yyl vzz jus zbf boh syt hkl wfp cmp fmq vsl pxy bcw fta erh ews dum tmf vwz fea crg ugi